3800 Sint-Truiden
0477/528181
info@sterkstadspartij.be

Standpunten

Sociaal

 • Een eerlijke verdeling van de subsidies en/of toekenningen ten behoeve van sportclubs en verenigingen.
 • SterK Stadspartij ijvert voor een strengere controle en accurater optreden tegen sociale fraude.
 • Het uitzetten van duidelijke lijnen om de Truienaren een aangename oude dag te bezorgen door uitbreiding van gratis aangepaste activiteiten en goede begeleiding (extra infopunt)
 • Een volledig nieuw jeugdbeleid is nodig, met uitbouw van allerhande plaatsen en voorzieningen voor elke leeftijd. Dit is echt van absoluut belang voor de stad. Er is dringend terug nood aan een bruisend jeugdleven in Sint-Truiden. Het ondersteunen en actief begeleiden van verenigingen, het bouwen van speelpleinen, het beschikbaar stellen van een gratis fuifzaal,… zullen hiertoe bijdragen.
 • Jongeren moeten inspraak krijgen in het jongerenbeleid van de stad door middel van een jeugdbestuur op gemeentelijk vlak.
 • Er moet werk gemaakt worden van een eigen, motiverend betaalsysteem binnen Sint-Truiden om ervoor te zorgen dat de Truienaren hoofdzakelijk spenderen binnen de stadsgrenzen.
 • Een stop op de exclusieve evenementen die slechts een selecte groep mensen bereiken, maar in plaats daarvan teruggaan naar het organiseren en voorop stellen van gezellige en volkse momenten voor iedereen (kerstmarkt,…)
 • Het ondersteunen door het correct toekennen van premies aan verenigingen die zich engageren en inzetten voor goede doelen zoals dierenwelzijn, gehandicaptenzorg, zieken,…

Economisch / Financieel

 • SterK Stadspartij wil een transparant financieel beleid waarin eerst en vooral de afbouw van de enorme schuldenberg en kredietlast van de stad prioriteit zal krijgen. Dit door een volledig andere, correcte en sobere aanpak.
 • SterK Stadspartij wil een rechtlijnig en transparant financieel beleid waarin er voldaan zal worden aan de echte noden van de stad en haar bevolking zonder extra onnodige uitgaven.
 • SterK Stadspartij staat achter het oprichten van een ondernemingsloket waar ondernemers terecht kunnen voor antwoorden op hun vragen.
 • Een correcte regeling dringt zich op voor handelszaken die concessie betalen aan de Stad Sint-Truiden. Dit zodat deze hardwerkende mensen zekerheid van inkomsten hebben en deze ook blijven behouden zolang ze dit wensen.

Werken / Ondernemen

 • SterK Stadspartij ijvert voor een beter en uitgebreider infopunt voor Zelfstandigen en dit gekoppeld aan een ondernemingsloket.
 • Zelfstandigen dienen beter geïnformeerd te worden door periodieke infodagen en seminaries
 • Door jobbeurzen te organiseren binnen de stad creëren we een platform waar werkgevers en werknemers elkaar kunnen vinden.
 • Lokale handel moet voorgaan op de grote ketens

Recht en Orde

 • Er is een dringende aanpak nodig in Sint-Truiden betreffende de veiligheid en het onveiligheidsgevoel. Er is nood aan verbetering van de verlichting en controle op problematische plaatsen.
 • Een uitbreiding van het camera-netwerk dringt zich op om de veiligheid te verhogen en de onrust te laten dalen.
 • Drugmisbruik in de ruimste zin van het woord moet hard aangepakt worden. Verslaafden moeten gedetecteerd, opgevangen en doorverwezen worden naar en door de juiste instanties. Ook na de behandelingen moeten zij worden begeleid en opgevolgd worden om recidive te voorkomen.
 • SterK Stadspartij wil inzetten op meer preventief fouilleren op elk moment van de dag en dit op permanente basis (7/7)

Jongeren

 • Er moet meer gecommuniceerd worden via het juiste kanaal, en aangepast aan de taal van de jongeren (WhatsApp, Instagram, Facebook,…).
 • SterK Stadspartij pleit voor meer inzet op laagdrempelige activiteiten, ook voor jongeren in kansarmoede.
 • Door een infopunt worden jongeren geïnformeerd over softdrugs en diens voor-en nadelen.
 • Om de veiligheid te waarborgen, willen wij het zwaar verkeer tijdens het begin en eind van een schooldag beperken.
 • Door een jeugdcollege met jeugdburgemeester met maandelijkse samenkomsten en uitvoerende slagkracht in samenspraak, kunnen jongeren meebeslissen.

Senioren

 • Door de welvaart en de verbetering in medische kennis zal de vraag naar zorg- en dienstverlening toenemen. Sterk Stadspartij pleit dat men inspeelt op de woonbehoeften voor de senioren in Sint-Truiden door ervoor te zorgen dat er meer aangepaste woningen en woonwijken zullen worden gebouwd zodat deze groep van mensen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven leven.

LHBTI

 • SterK Stadspartij ijvert voor een volledige gelijkwaardigheid voor lesbiennes, homoseksuelen, transgenders en interseksualiteit (LHBTI)
 • Via een correcte, moderne en vroegtijdige voorlichting kunnen de scholen helpen en een belangrijke rol spelen in tolerantie en verdraagzaamheid
 • Wij willen dat de veiligheid kan worden gewaarborgd en zetten daarbij ook in op strenger toezicht en op te treden indien nodig tegen agressie en intimidatie tegen LHBTI’s.

Migratie

 • SterK Stadspartij vraagt een strenger optreden tegen alle vormen van overlast die asielzoekers veroorzaken in onze stad.
 • Meer inzetten op een betere inburgering met gekoppelde voorwaarden in onze stad
 • Meer frequentere en strengere controles op fraude inzake migratie.

Milieu / Energie

 • Door middel van campagnes en premies moedigen wij de Truienaar aan tot het uitvoeren van energiezuinige ingrepen.

Dierenwelzijn

 • Een aanpassing en strengere toepassing van het politiereglement betreffende dierenwelzijn.
 • Het ondersteunen door het correct toe te kennen van premies aan verenigingen die zich engageren en inzetten voor goede doelen zoals dierenwelzijn.

Mobiliteit – Verkeersveiligheid – Openbare Werken – Parkeerbeleid

 • Door de wijzigingen aan het parkeerbeleid is er een groeiende nood aan gratis parkeerplaatsen aan de rand van Sint-Truiden
 • Het gratis kwartier parkeren moet vervangen worden door een systeem waarbij de handelaars en de stad zorgen voor de terugbetaling van het parkeerticket aan de klant.
 • Het uitbreiden van de (elektrische) fietsen die door de stad ter beschikking gesteld worden.
 • Zone 30 enkel in stadscentrum en rond scholen.
 • Investeren in een auto vriendelijke gemeente.

Wonen

 • Sterk Stadspartij pleit voor een betere screening en hantering van een correcte, transparante lijst betreffende de toewijzing van de sociale woningen.
 • Het toewijzen van deze sociale woningen moet aangepast worden binnen een vernieuwend puntensysteem waarbij de ‘jaren wonen’ of ‘tewerkstelling’ in onze stad moeten meetellen.
 • Meer transparantie is absoluut noodzakelijk inzake ruimtelijke ontwikkeling.
 • Het aanpakken van de echte en dringende, noodzakelijke rioleringsproblemen
Deel onze berichten